fbpx

Godziny pracy pon.-pt. 7.00-16.00

Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu z Polityką prywatności i Polityka Cookies

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA KRÓLOWEJ MARYSIENKI, nr 19, lok. 134, miejsc. WARSZAWA, kod 02-954, zwanego dalej CTP usług drogą elektroniczną w serwisie www.ciepiela.eu
Podstawy Prawne niniejszego regulaminu:
Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
Ustawa Rodo: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2
Ustawa ODO: ustawa z dnia 24 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

§ 1 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do CTP, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

CTP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli

CTP stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. W tym celu należy wejść w przeglądarce w opcje pomoc /Ustawieni/ prywatność i bezpieczeństwo. CTP wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Serwis wykorzystuje następujące pliki Cookies:
a/ sesyjne w celu uzyskania informacji o zalogowanych użytkownikach
b/ Ciasteczka Google Analytics – wersja Universal Analytics monitorujące aktywność i zachowanie odwiedzających stronę
c/ Ciasteczka Google maps.
d/ Ciasteczko zapisujące informację o akceptacji powiadomienia o plikach cookies.
e/ piksele FB umożliwiające logowanie przez FB

W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez CTP, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

CTP oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. CTP nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 2 Usługi nieodpłatne serwisu

CTP świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) umożliwienie dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie
b) Kontakt
c) Konto klienta
Usługi wskazane ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Z usługa Kontakt jest przeznaczona dla klientów, którzy chcą przesłać do CTP wiadomość /zapytanie, wprowadzili w tym celu wymagane informacje, przy czym obowiązkowe są: adres e-mail oraz treść zapytania. Odpowiedź na zadane pytanie Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
Usługa Konto klienta obsługiwana jest przez zakładkę Zaloguj się przeznaczona jest dla Firm. Zakładka umożliwia Klientowi posiadającemu Konto dostęp do treści nieudostępnionych Klientom niezalogowanym. W celu utworzenia konta klient podaje swoje dane osobowe jak: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon, nazwę firmy, jej adres , numer NIP. Bez podania tych danych Konto klienta nie zostanie utworzone. Przy zakładaniu konta, Klient ustala własne hasło, które umożliwia mu logowanie. Konto zostaje uruchomione po weryfikacji adresu mailowego klienta.
Z usług serwisu mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia.
Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie wejścia na stronę.
Umowa rozwiązuje się w momencie opuszczenia Serwisu lub/i likwidacji Konta Klienta.

§ 3 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych CTP dobrowolnie w ramach usługi Kontakt jest przez CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA KRÓLOWEJ MARYSIENKI, nr 19, lok. 134, miejsc. WARSZAWA, 02-954

Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: rodo@ciepiela.eu

Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,
dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) - przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,
w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5
marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania,
odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5
w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody.

Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych
pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili zwoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postepowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.

Przekazywanie danych
Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:
obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,
podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych, Kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności),
firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.

Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą,pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:
sprostowanie danych
usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych
dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żadania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

CTP chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione

§ 4 Postanowienia końcowe

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Serwisu.

CTP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Serwisu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie CTP, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2019r