fbpx

Godziny pracy pon.-pt. 7.00-16.00

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2
(zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.
1. Dane Administratora Danych osobowych:
CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA KRÓLOWEJ MARYSIENKI, nr 19, lok. 134,
WARSZAWA, kod 02-954
2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:
Rodo@ciepiela.eu
3. Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
a/ zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
b/ wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie
dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,
c/ dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez okres, w którym przedawniają się
roszczenia wynikające z umowy,
e/ w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes
Administratora) przez okres lat 5,
f/ marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody
na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania,
g/ odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art.6 ust.1 b RODO- wykonanie umowy) przez okres lat 5
h/ w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas
uzyskiwania zgody,
4. Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych
Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może
powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji
handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili zwoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postepowanie
zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
5. Przekazywanie danych
– Dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:
a/ obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu,
b/ podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów
administracyjnych i technicznych, Kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności),
c) firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.
6. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:
a/ sprostowanie danych
b/ usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym
c/ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych
d/dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię
e/ przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)
f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych
w tym celu.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy prawa.